1) Waarom dit Privacybeleid?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.

Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de Gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit Privacybeleid.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit Privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

2) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Website www.ab-lc.be (hierna genoemd “Website”) alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

Architectenbureau Ludo Coopman bvba
Jan Devischstraat 47 Stratenplan
8300 Knokke-Heist

Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoorArchitectenbureau Ludo Coopman bvba als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

In artikel 5 Privacybeleid worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers.

3) Verzamelen van persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld:

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via de Website verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

4) Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

5) Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop;

a) Andere verantwoordelijke verwerkers.

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Architectenbureau Ludo Coopman bvba is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

b) Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering.

Architectenbureau Ludo Coopman bvba kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering.Architectenbureau Ludo Coopman bvba zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

6) Welke rechten heeft de Gebruiker?

Architectenbureau Ludo Coopman bvba stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan e-mailadres info@ab-lc.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd isArchitectenbureau Ludo Coopman bvba verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. IndienArchitectenbureau Ludo Coopman bvba niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

a) Inzagerecht.

De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Architectenbureau Ludo Coopman bvba behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage.Architectenbureau Ludo Coopman bvba is niet verplicht om de Gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de Gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

b) Recht van verzet en verbetering.

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google